Photo #220150 @ „Rocketclub-Kultursommer mit Shitparade @ Landshut“ (17.10.2020) – 265 Klicks